PLAN SPŁATY – CZYM JEST?

Plan spłaty wierzycieli jest dokumentem, na mocy którego sąd dokonuje podziału pieniędzy zgromadzonych ze sprzedaży składników majątku dłużnika pomiędzy jego wierzycieli oraz określa, w jakim zakresie (w jakich kwotach) i okresie (przez ile lat), upadły jest zobowiązany spłacać ciążące na nim zobowiązania oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po […]