Często pojawiającym się pytaniem ze strony osób, zainteresowanych oddłużeniem jest to, czy można się przygotować do ogłoszenia upadłości. W niniejszym artykule zebrano najważniejsze informacje – już na wstępie warto zaznaczyć, że zgromadzenie poniżej wymienionych informacji jest potrzebne nie tylko do sporządzenia samego wniosku, ale również do oceny czy ogłoszenie upadłości poprawi sytuację finansową dłużnika, czy też przyniesie nowe problemy. Warto rozważyć, czy korzystniejszym dla danej osoby będzie ogłoszenie upadłości, czy zawarcie układu z wierzycielami, który pozwala na zachowanie majątku.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Najlepiej zacząć od uporządkowania dokumentów, które dotyczą zadłużeń osobistych lub pozostałych po prowadzonej działalności gospodarczej. Warto gromadzić wszystkie wezwania do zapłaty, pisma od Komorników dotyczące egzekucji, umowy, faktury oraz korespondencję od tzw. „windykatorów”. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia – uporządkowanie dokumentacji może być problematyczne zwłaszcza w sytuacji, gdy wierzytelności były przedmiotem cesji. Uporządkowanie dokumentacji pozwoli na ocenę, ilu jest wierzycieli i jaka jest całkowita kwota zadłużenia.

ZADŁUŻENIE POWSTAŁO W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Upadłości konsumenckiej nie może ogłosić osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, należy więc doprowadzić do wykreślenia działalności z rejestru CEiDG, najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu.

CZY ISTNIEJE ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU ALIMENTÓW?

Należy również mieć na uwadze, że pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego i należy je również regulować na bieżąco w trakcie trwania postępowania – takim zobowiązaniem są np. alimenty. Oprócz alimentów dotyczy to również

płacenia odszkodowań, np. za wywołanie choroby, niezdolności do pracy lub niepełnosprawności oraz grzywien.

NIE JEST TO PIERWSZY WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Nie ma przeszkód do złożenia nowego wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak należy sprawdzić, jaki był los pierwszego wniosku o upadłość – czy wokół Dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i jakie były jego skutki.

CO Z MAJĄTKIEM?

Upadłość konsumencka ma na celu upłynnienie całego majątku. Niestety, zamieszkiwane budynki nie stanowią wyjątku od tej zasady. W przypadku, gdy osoba zainteresowana oddłużeniem dysponuje środkami finansowymi na koszty postępowania oraz na realizację układu z wierzycielami, warto rozważyć złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego – więcej informacji na ten temat zawarto w osobnym wpisie.

Prawo upadłościowe oferuje rozwiązanie, które wyklucza, że osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości pozostanie w efekcie bez dachu nad głową – istnieje możliwość wydzielenia kwoty za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, po sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości.

WARTO RÓWNIEŻ PRZYGOTOWAĆ INFORMACJE O:

  1. Kosztach, ponoszonych na utrzymanie siebie oraz członków rodziny, np. małoletnich dzieci;
  2. Dochodach za ostatnie 6 miesięcy;
  3. Stanie zdrowia – jeżeli osoba, chcąca złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, cierpi naprzewlekłe komplikacje zdrowotne, mające wpływ nie tylko na doprowadzenie do problemów finansowych, ale również na niemożność np. podjęcia zatrudnienia, należy pozyskać dokumentację medyczną od lekarzy oraz przygotować potwierdzenia ponoszonych kosztów na leczenie.

page2image1047083680

Jak widać, ilość materiałów i informacji do przygotowania jest niemała – po zawarciu umowy współpracy udostępniamy szczegółowe zestawienie potrzebnych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane oddłużeniem – do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie i doradzamy, jaka opcja będzie najkorzystniejsza.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej