Rozpoczęcie postępowania upadłościowego nie jest kojarzone z niczym przyjemnym dla upadłego – zdarzają się jednak sytuacje, gdy taki proces jest konieczny. Nie ma obecnie bardziej efektywnego sposobu na wychodzenie z osobistej zapaści finansowej. Wielu osobom syndyk kojarzy się z komornikiem. Czy rzeczywiście jest się czego bać? 

CZYM ZAJMUJE SIĘ SYNDYK?

Do roli syndyka może być wyznaczona osoba, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Oprócz Sądu, odgrywa on główną role w postępowaniu upadłościowym – ma duży wpływ na to, ile potrwa postępowanie i jak będzie przebiegać.

Wraz z pojawieniem się informacji o ogłoszeniu upadłości, w systemie teleinformatycznym, tj. Krajowym Rejestrze Zadłużonych, publiczna staje się również informacja o tym, który doradca restrukturyzacyjny został wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu. Zalecamy podjęcie kontaktu z biurem syndyka bez zwłoki, żeby mógł przystąpić do czynności w postępowaniu.

W trakcie postępowania upadłościowego, syndyk pozyskuje informacje o upadłym, na bieżąco prowadzi akta postępowania upadłościowego w systemie teleinformatycznym, sporządza listę wierzytelności, spis inwentarza i oszacowania masy upadłości, likwiduje majątek upadłego, sporządza plan podziału kwot uzyskanych z likwidacji majątku i sporządza projekt planu spłaty. Więcej o planie spłaty można przeczytać w odrębnym wpisie.

Głównym zadaniem syndyka jest określenie składników masy upadłości. Syndyk rozpoczyna ustalanie składu majątku od kontaktu z komornikiem sądowym, do którego kieruje wniosek o poszukiwanie majątku. Kieruje również stosowny wniosek do Urzędu Skarbowego. Kiedy skład masy upadłości jest już znany, syndyk może przystąpić do jego likwidacji. Syndyk może też upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

CZY SYNDYK MOŻE WEJŚĆ DO DOMU?

Wiele osób zadaje to pytanie, obawiając się, że czynności syndyka będą przebiegać jak stereotypowe czynności komornika. Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych jak najczęściej postępowaniem dowolnym – dłużnik sam wnosi do Sądu o ogłoszenie upadłości, w celu spłaty swoich zobowiązań i uzyskania oddłużenia.

Spotkania z syndykiem odbywają się z reguły w biurze syndyka, może być jednak konieczność, żeby syndyk przyjechał do miejsca zamieszkania upadłego, jeżeli posiada on majątek, który syndyk będzie sprzedawał podczas postępowania, np. nieruchomość. W dużej mierze, to od współpracy z syndykiem zależy, jak potoczy się postępowanie. Jeżeli syndyk napotyka przeszkody ze strony upadłego przy obejmowaniu majątku upadłego, może zwrócić się do komornika o wsparcie przy objęciu majątku.

CO ZROBIĆ, JEŻELI SYNDYK NIE DZIAŁA ZGODNIE Z PRAWEM?

Może się zdarzyć, że upadły trafi na syndyka, który nie wypełnia swoich obowiązków prawidłowo lub nadużywa swoich praw. Czy można coś w takiej sytuacji zrobić?

Oczywiście, że można! Na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę wnosi się do syndyka, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Syndyk w terminie 3 dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy.

CZY MOŻNA ZMIENIĆ SYNDYKA?

Tak, zdarzają się sytuacje, że następuje zmiana syndyka w postępowaniu. Sąd może odwołać Syndyka w przypadku, gdy dopuścił się on rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich obowiązków, pomimo wcześniejszych upomnień. Syndyk jest również zmieniany w przypadku, jeżeli doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka, zostanie odebrana licencja. Również w przypadku śmierci syndyka lub utraty przez niego pełnej zdolności prawnych, sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka.

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, natomiast w postępowaniach upadłościowych, prowadzonych wobec osób fizycznych, ważnym jest również oddłużenie osoby, wobec której toczy się postępowanie – syndyk jest wyznaczany również po to, żeby pomóc dłużnikowi i ma obowiązek poinformować o prawach i obowiązkach upadłego.

Autor: Hannah Miś

Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej