W ramach nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie w marcu 2020 r. dopuszczono do stosowania w upadłości konsumenckiej tzw. pre-pack, czyli procedury przygotowanej likwidacji. Do tej pory procedura ta była stosowana przede wszystkim w postępowaniach o ogłoszenie upadłości spółek. Sprowadza się ona do zatwierdzenia przygotowanej sprzedaży majątku upadłego np. nieruchomości lub pojazdu o znacznej wartości, który polega na złożeniu przez uczestnika postępowania wniosku o sprzedaż określonego składnika majątku, wskazując konkretnego nabywcę. Czemu ma służyć? Przygotowana likwidacja ma za zadanie zwiększyć szybkość i efektywność postępowania upadłościowego.

W ramach przygotowanej likwidacji, należy złożyć do sądu odpowiednie dokumenty tj.:


Przepisy nie określają, kto może być nabywcą majątku, co oznacza, że może to być małżonek, członek rodziny, znajomi lub osoby niepowiązane bliżej z dłużnikiem. W przypadku gdy nabywcą jest osoba bliska upadłemu, Sąd może uwzględnić wniosek w którym cena nabycia majątku nie jest niższa niż cena wynikająca z oszacowania biegłego, powołanego przez sąd. Przepisy prawa upadłościowego chronią więc wierzycieli, przed sprzedażą majątku za kwotę, która mogłaby być odbierana jako pokrzywdzenie wierzycieli (na podstawie przepisu art. 128 prawa upadłościowego).

W przypadku zakupu przez osobę niespokrewnioną, Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania.

W przypadku upadłości konsumenckiej możliwe jest więc znalezienie nabywcy na swój majątek i próba sprzedaży za wyższą cenę, niż mogłaby być osiągnięta przy sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego. Pre-pack umożliwia przyspieszenie samego postępowania i co za tym idzie – obniżenie kosztów postępowania upadłościowego. Trzeba jednak liczyć się z tym, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem pre-pack może spowodować wydłużenie etapu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Ważną informacją jest również to, że nabywca musi wpłacić wadium.

Przepisy przewidują, że możliwe jest również złożenie wniosku o pre-pack podczas toczącego się już postępowania, w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Podsumowując, jeśli zatem dłużnik posiada majątek znacznej wartości i ma potencjalnego nabywcę, warto rozważyć skorzystanie z tej procedury. Warto również wskazać, że majątek może nie zostać sprzedany podczas pierwszej licytacji u syndyka, a każda kolejna licytacja związana jest z obniżeniem ceny wywoławczej.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej