Poradnik upadłości konsumenckiej

W czym możemy Ci pomóc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Upadłość konsumencka, a właściwie postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej to instytucja prawa upadłościowego umożliwiająca oddłużenie osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli konsumenta, który stał się niewypłacalny, to znaczy nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Wnioskować o upadłość może osoba, która straciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Nie ma znaczenia charakter zobowiązań.

Koszty postępowania upadłościowego w sprawach konsumenckich to, oczywiście z racji m.in. ciężkiej sytuacji finansowej ubiegającej się osoby, jedno z najczęściej zadawanych pytań. Otóż samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Upadłościowego wiąże się z opłatą w wysokości 30,00 PLN. Złożenie wniosku skutkować będzie rozpoczęciem postępowania o ogłoszenie upadłości, którego zakończeniem będzie wydanie przez Sąd Upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości, bądź oddaleniu wniosku. Postępowanie upadłościowe to kolejne koszty, jak m.in. wynagrodzenie syndyka i jego koszty, które w razie braku środków w masie upadłości będzie finansowane z zaliczki ze Skarbu Państwa.

Oczywiście! Nawet jeżeli nie masz żadnego majątku i nie masz pracy, możesz wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wówczas koszty postępowania upadłościowego zostaną pokryte z zaliczki ze Skarbu Państwa. W tym wszystkim najważniejszym jest, aby pamiętać, iż postępowanie upadłościowe ma prowadzić do oddłużenia i nowego początku.

W toku postępowania upadłościowego syndyk sprzeda mieszkanie/dom oraz inny majątek, by uzyskać środki służące do zaspokojenia wierzycieli. Z kwoty sprzedaży może jednak wydzielić odpowiednią kwotę na Twoje potrzeby mieszkaniowe, dlatego możemy również wyzbyć się myśli, iż przez ogłoszenie upadłości pozostaniemy bez dachu nad głową.

Oczywiście! Jeżeli dysponujesz odpowiednimi dochodami, a nawet nie tylko wtedy, możesz wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wówczas masz możliwość zawarcia układu z Twoimi wierzycielami z zachowaniem całego Twojego majątku, natomiast wierzycieli spłacać będziesz jak normalne raty.

Jakkolwiek problemy finansowe nie są czymś o czym chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, to jednak przy podejmowaniu się rozwiązania swoich problemów poprzez wnioskowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie ma się czego wstydzić. Dlaczego? Otóż postępowanie upadłościowe jest uczciwym i legalnym rozwiązaniem, z którego korzysta tysiące Polaków. Poczucie wstydu nie powinno towarzyszyć komuś, kto podejmuje decyzje o rozpoczęciu działania na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej.

Zacznijmy od tego, że wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika zostaną zawieszone w wyniku ogłoszenia upadłości, natomiast wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostają one umarzane. Pozbędziesz się również nieprzyjemnych telefonów od firm windykacyjnych.

 

Twoje zadłużenie przestanie rosnąć, natomiast w trakcie trwającego postępowania upadłościowego syndyk będzie przykładowo pobierał część twojego wynagrodzenia/emerytury oraz sprzeda cenne składniki twojego majątku, na rzecz zaspokojenia wierzycieli.

W obecnym stanie prawnym, obowiązującym wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożone po 24 marca 2020 r., brak jest przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości. Sąd na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bada jedynie tzw. przesłanki pozytywne, niemniej osoba ubiegająca się o ogłoszenie swojej upadłości winna już na tym etapie dokładnie wskazać przyczyny stojące za wystąpieniem stanu niewypłacalności.

Czas trwania postępowania uwarunkowany jest wieloma czynnikami, uwzględniając przy tym czynności podjęte przez nas w przedpolu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże niewątpliwie głównym czynnikiem, który ma wpływ na czas trwania postępowania upadłościowego jest dynamika pracy syndyka masy upadłości oraz Sądu Upadłościowego. Z tego też względu postępowanie upadłościowe może trwać kilka miesięcy, rok bądź dwa lata.

Życie nie zawsze daje drugą szansę

Kiedy to robi, chwyć ją, bo jeżeli tego nie zrobisz, możesz już zawsze tego żałować.

Możemy Ci pomóc

Upadłość konsumencka stwarza realną przestrzeń wyjścia ze stanu niewypłacalności, z której z powodzeniem korzysta coraz więcej Polaków. W 2023 r. upadłość ogłosiło dokładnie 21 000 osób. Z tych osób, 2 190 osoby w przeciągu 12-tu miesięcy przed ogłoszeniem upadłości zakończyło działalność gospodarczą. Nie ma w tej chwili bardziej efektywnego narzędzia wychodzenia z osobistej zapaści finansowej, niemniej trzeba być gotowym raczej na maraton niż sprint, podchodząc do całego procesu oddłużenia odpowiedzialnie, transparentnie i świadomie.