Czy istnieje możliwość zmiany postanowienia, które kończy postępowanie upadłościowe
i wyznacza wysokość oraz okres, przez jaki należy realizować plan spłaty? Co w sytuacji, jeżeli drastycznie pogorszy się sytuacja osoby, która go spłaca? Czy Prawo upadłościowe przewiduje jakieś rozwiązanie?

Tak – zmiana planu spłaty wierzycieli może mieć miejsce, gdy zajdą okoliczności przewidziane w art. 49119 Prawa upadłościowego. Zmiana może nastąpić na korzyść upadłego lub na korzyść wierzycieli.

ZMIANA PLANU SPŁATY NA KORZYŚĆ UPADŁEGO

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, Sąd może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres, maksymalnie osiemnastu miesięcy.

Wydłużenie w taki sposób planu spłaty skutkuje obniżeniem wysokości miesięcznych rat ustalonych na rzecz wierzycieli. Takie rozwiązanie może być wyjściem dla osoby, która np. straciła pracę albo boryka się z problemami zdrowotnymi i przez to może mieć tymczasowo ograniczone możliwości w realizowaniu planu spłaty.

Jeżeli natomiast utrata zdolności do realizowania planu spłaty ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, to prawo przewiduje możliwość uchylenia planu spłaty i umorzenia niewykonanych zobowiązań upadłego. Rozwiązanie to jest możliwe w sytuacjach szczególnych, np. jeżeli osoba realizująca ulegnie wypadkowi i trwale utraci zdolność do wykonywania pracy zawodowej, a tym samym do realizowania ustalonego planu spłaty.

W obu przypadkach, opisanych powyżej, należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu.

ZMIANA PLANU SPŁATY NA KORZYŚĆ WIERZYCIELI

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego jest ogólnym pojęciem – ustawodawca nie zakreślił, jakie okoliczności muszą zaistnieć, żeby móc podwyższyć plan spłaty. W prawie jest natomiast wskazane, że zwiększenie otrzymywanego wynagrodzenia za pracę nie skutkuje podwyższeniem planu spłaty. Nie trzeba się więc obawiać, że otrzymanie podwyżki poskutkuje automatycznym zwiększeniem raty, wynikającej z ustalonego planu spłaty.

Również w tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do Sądu – w tym miejscu podkreślamy, że w razie złożenia przez któregoś z wierzycieli wniosku o podwyższenie planu spłaty, upadły ma możliwość odniesienia się do tego wniosku, a Sąd musi rozważyć zarówno wniosek wierzyciela jak i upadłego przed podjęciem decyzji.

Potrzebujesz wsparcia przy złożeniu wniosku o zmianę planu spłaty? Zadzwoń do nas pod numer 602 502 301 – pomożemy!  

Autor: Hannah Miś

Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej