Obowiązki osoby, wobec której ogłoszono upadłość konsumencką nie kończą się z momentem zakończenia postępowania upadłościowego. Po ustaleniu planu spłaty wierzycieli przez Sąd upadłościowy, Upadłego obowiązuje zakaz dokonywania czynności prawnych, dotyczących swojego. majątku, które mogłyby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty. Oprócz tego, Upadły jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości.

W tym wpisie wyjaśnimy szczegółowo przepisy Prawa Upadłościowego, które mówią o corocznym sprawozdaniu z wykonania planu spłaty, które osoba, której postępowanie upadłościowe zostało zakończone, ma obowiązek składać.

W artykule 49118 ust. 3, ustawodawca wymienia, co powinno zawierać sprawozdanie z wykonania planu spłaty. Są to informacje o:

JAKA JEST KWOTA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW BEZ WYPŁAT NAGRÓD Z ZYSKU ZA OSTATNI KWARTAŁ OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO?


Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego publikowane są obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, za każdy kolejny kwartał roku kalendarzowego. Kwota bez wypłat nagród z zysku, dla czwartego kwartału 2023 r., wyniosła 7 767,61 PLN. Wyjaśniając, nabycie jakiegokolwiek składnika majątkowego za kwotę wyższą niż 7 767,61 PLN, musi być wykazane w sprawozdaniu.


Obowiązujące przepisy prawa nie wymagają od upadłego obowiązku dołączenia do sprawozdania jakichkolwiek dowodów co do wysokości osiągniętych przychodów ani spłaconych kwot w ramach planu spłaty. Warto jednak to zrobić, ponieważ Sąd może wezwać do przedstawienia dowodów oraz dodatkowych wyjaśnień.


DO KIEDY JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA?


Termin jest do 30 kwietnia. Sprawozdanie składa się za poprzedni rok kalendarzowy.


JAKIE SĄ SKUTKI NIEZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA?


Konsekwencją niezłożenia sprawozdania przez upadłego może być uchylenie wyznaczonego planu spłaty. Zobowiązania upadłego nie podlegają już wtedy umorzeniu.


Jeżeli Upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty, to może złożyć wniosek do Sądu o jego zmianę. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności, maksymalnie do 18 miesięcy. Jeżeli sytuacja Upadłego ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od niego, jak np. choroba i tym samym utrata wykonywanej pracy, Sąd może umorzyć niewykonane zobowiązania Upadłego, po złożeniu przez niego wniosku do Sądu.


Ważną informacją jest, że sprawozdanie muszą również składać osoby, które uzyskały warunkowe umorzenie zobowiązań, bez ustalania planu spłaty. W okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, należy składać coroczne sprawozdanie, które musi zawierać te same elementy, które wymieniono w przypadku sprawozdania z wykonania planu spłaty. Dodatkowo, przepisy wskazują, że należy wykazać sytuację majątkową i zawodową za poprzedni rok kalendarzowy.


Ustawodawca nie wprowadził żadnego wzoru czy urzędowego formularza sprawozdania z wykonania planu spłaty. W Internecie jest z pewnością dostępnych wiele wzorów na sprawozdania, warto jednak zweryfikować źródło, z jakiego pochodzą, przed wykorzystaniem takiego dokumentu.


Jeżeli pomimo zapoznania się z powyższymi informacjami występują jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i pomożemy w przygotowaniu sprawozdania.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej