Plan spłaty wierzycieli jest dokumentem, na mocy którego sąd dokonuje podziału pieniędzy zgromadzonych ze sprzedaży składników majątku dłużnika pomiędzy jego wierzycieli oraz określa, w jakim zakresie (w jakich kwotach) i okresie (przez ile lat), upadły jest zobowiązany spłacać ciążące na nim zobowiązania oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. 

Oznacza to, że Sąd ustalając plan spłaty bierze pod uwagę kwoty ze sprzedaży majątku upadłego oraz stara się przewidzieć przyszłe dochody dłużnika wynikające na przykład 
z jego pracy i wskazuje kwotę, jaka powinna być przekazywana wierzycielom. 

Projekt planu spłaty, po likwidacji majątku dłużnika powinien złożyć syndyk. Wśród dokumentów powinny znaleźć się m.in. stanowisko upadłego oraz stanowisko wierzyciela. 

W związku z powyższym, Sąd może zadecydować o planie spłaty w następujący sposób:

  1. Ustalić plan spłaty (wyznaczając kwotę),
  2. Umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty (kiedy występuje trwała niezdolność do realizacji planu spłaty, nie ma konieczności nic spłacać),
  3. Warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty (czasowa niezdolność do realizacji planu spłaty),
  4. Odmówić ustalenia planu spłaty.

W JAKICH SYTUACJACH SĄD NIE USTALA PLANU SPŁATY?

Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty, jeśli sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Stan taki musi trwać co najmniej 
5 lat. 

Jakie sytuacje będą decydować o niezdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat? 
Z praktyki wskazać można m.in. poważne problemy zdrowotne, podeszły wiek, brak źródeł przychodów. Nie ma tutaj znaczenia, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności 
w sposób celowy czy nie.

Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu planu spłaty upadły będzie w stanie spłacać wierzycieli, może dość do przywrócenia zdolności realizacji planu spłaty. W takim przypadku, Sąd uznaje, że niezdolność upadłego do spłaty wierzycieli ma charakter przejściowy.

NA JAKI OKRES SĄD MOŻE USTALIĆ PLAN SPŁATY?

Zgodnie z prawem upadłościowym wyróżnia się dwie możliwe sytuacje:

  1. Sąd uznaje, że osoba doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – plan spłaty plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy (3 lata) ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące (7 lat),

Należy podkreślić, iż inaczej przez Sąd traktowane będzie zaciąganie zobowiązań np. na leczenie, podstawowe środki do życia, a inaczej istotne przyczynienie się do zwiększenia się kwoty zobowiązań. 

Korzystne dla dłużnika jest również zastosowanie skróconego planu spłaty, rozwiązanie to stosuje się w przypadku, gdy dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, w takim też przypadku plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok

Gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ ZAŻALENIE NA PLAN SPŁATY?

Oczywiście, na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo 
w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje upadłemu i każdemu z wierzycieli. 

MOJA SYTUACJA SIĘ POPRAWIŁA

W przypadku poprawy sytuacji majątkowej dłużnika, każdy z wierzycieli lub dłużnik mogą wystąpić z wniosek o zmianę planu spłaty. Poprawa sytuacji upadłego musi mieć charakter rzeczywisty. Do poprawy sytuacji nie zalicza się jednak zwiększenia się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobistego wykonywania działalności zarobkowej.

MOJA SYTUACJA SIĘ POGORSZYŁA

Możliwe jest, na wniosek upadłego, dokonanie zmiany planu spłaty wierzycieli w przypadku pogorszenia się sytuacji. W takim przypadku Sąd po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty. Możliwe jest również, po uprzednim wysłuchaniu wierzycieli uchylenie planu spłaty i umorzenie niewykonanych zobowiązań upadłego.

CO SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY USTALANIU PLANU SPŁATY:

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty albo o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty lub warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty oznacza zakończenie postępowania.