Likwidacja majątku nie jest jedynym sposobem, który umożliwi rozwiązanie problemów finansowych. Jeżeli dochody Dłużnika pozwolą na spłatę zobowiązań, po ich rozłożeniu na dłuższy okres, korzystniejszym rozwiązaniem może się okazać konsumenckie postępowanie układowe, które pozwala na ochronę majątku przed likwidacją.

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UKŁADU Z WIERZYCIELAMI

We wniosku o ogłoszenie upadłości można wykazać wolę zawarcia układu z wierzycielami. Ostatecznie to Sąd, rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości, stwierdzi, czy w danym przypadku są podstawy do otwarcia postępowania układowego. Oznacza to, że Sąd może skierować dłużnika do postępowania, którego celem ostatecznie będzie zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Ten rodzaj postępowania znajdzie zastosowanie jedynie względem Dłużnika, który posiada środki finansowe na koszty postępowania oraz na realizację układu z wierzycielami, po zakończeniu postępowania. Istotne jest to, że we wniosku należy wskazać wstępne propozycje układowe, które Dłużnik proponuje swoim wierzycielom. Należy też uiścić zaliczkę na układ – bez zaliczki wniosek jest zwracany. Po nowelizacji ustawy dopuszcza się układ likwidacyjny połączony z umorzeniem niewykonanych w nim zobowiązań.

Wniosek o otwarcie postępowania układowego może złożyć tylko niewypłacalny konsument. Zostanie on uwzględniony przez Sąd pozytywnie, jeżeli sytuacja zawodowa i możliwości zarobkowe będą wskazywać na zdolność pokrycia kosztów postępowania oraz na możliwość zawarcia i wykonywania układu z wierzycielami. Składając wniosek o otwarcie postępowania układowego należy uiścić, oprócz standardowej opłaty za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (30 zł), zaliczkę na wydatki takiego postępowania. Wysokość zaliczki ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat

nagród z zysku) w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2023 r. opłata ta wynosi 6 736,60 PLN.

Jeżeli dojdzie do zawarcia układu, Dłużnik będzie musiał dodatkowo pokryć koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy sądowego. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi od 1% do 15% każdej z rat wynikających z układu. Im wyższa będzie kwota, którą zgodnie z układem będzie wypłacona na rzecz wierzycieli, tym niższy procent będzie miał zastosowanie.

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego przy układzie konsumenckim wynosi odpowiednio: • 15% od kwoty do 100 000 zł,
• 3%odkwoty100000złdo500000zł,
• 1% od kwoty wynoszącej ponad 500 000 zł.

Pomimo opłat, z którymi należy się liczyć przy postępowaniu układowym, może to być dla Dłużnika zachęcająca i lżejsza forma wychodzenia z długów, ponieważ nie wymaga likwidacji majątku.

WNIOSEK O OTWARCIE POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Jest niemal identyczny jak formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – są jednak dwie różnice. Po pierwsze, należy wskazać wstępne propozycje układowe. Druga związana jest z uzasadnieniem, w którym oprócz wykazania stanu niewypłacalności należy również wskazać zdolność do sfinansowania układu. Wtedy to Sąd, jeśli widzi przesłanki – zamiast wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości – otwiera postępowanie o zawarcie układu konsumenckiego.

KIM JEST NADZORCA SĄDOWY?

W postępowaniu układowym nie ma syndyka – Sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który przeprowadza procedury, niezbędne do zawarcia układu i udziela Dłużnikowi pomocy w przygotowaniu ostatecznych propozycji układowych.

CZYM SĄ PROPOZYCJE UKŁADOWE?

W propozycjach tych Dłużnik określa zasady na jakich będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania względem wierzycieli. Ważnym jest, aby propozycje były realne do spełnienia, uczciwe, racjonalne i odpowiadały faktycznym możliwościom płatniczym Dłużnika. Z drugiej strony, muszą być na tyle korzystne dla wierzycieli, aby zaproponowane warunki spłaty długów były lepsze niż to, na co mogliby liczyć w przypadku ogłoszenia upadłości Dłużnika.

Układ w upadłości dla wielu wierzycieli może być bardziej satysfakcjonujący, gdyż wierzyciele mają możliwość odzyskania większych kwot wierzytelności, a samo postępowanie będzie znacznie szybsze niż standardowy tryb upadłości konsumenckiej.

JAK PRZYJMOWANY JEST UKŁAD?

Nadzorca sądowy w trakcie postępowania przeprowadza głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli – może się to również odbyć z pominięciem zgromadzenia wierzycieli. Aby układ został przyjęty, za jego poparciem musi wypowiedzieć się większość głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wszystkich wierzytelności. Tak przyjęty przez wierzycieli układ musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Sąd. Na podstawie przepisów prawa, maksymalny okres przewidywany na realizację układu to 5 lat.

Podsumowując, układ konsumencki stanowi formę wychodzenia z długów i alternatywę dla tradycyjnej formy upadłości konsumenckiej, która całkowicie pozbawia Dłużnika majątku. Nic więc dziwnego, że osoby, które nie chcą całkowicie pozbyć się majątku i pomimo zadłużenia mają dochody, który pozwolą im skutecznie spłacić zobowiązania – chętnie z niego korzystają.