Na podstawie znowelizowanych przepisów Prawa Upadłościowego, obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r., obowiązują dwa rodzaje postępowania w upadłości konsumenckiej. Poniżej krótko wyjaśnimy, na czym polega każdy z nich i czego można się spodziewać, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

Postępowanie upadłościowe powinno być szybkim, przejrzystym i nieskomplikowanym postępowaniem, które prowadzi do oddłużenia przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli. Dlatego wprowadzone zostało konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe.
W takim postępowaniu aktywność Sądu ograniczona jest do podejmowania najważniejszych decyzji – np. ogłoszenie upadłości, ustalenie planu spłaty, rozpatrywanie ewentualnych skarg. Upadłość ogłaszana jest na tych zasadach, jeżeli Dłużnik nie posiada znacznego majątku, nie posiada wielu wierzycieli i nie popadł w długi z własnej winy. Postępowanie to charakteryzuje się brakiem ustanowienia Sędziego komisarza, a w przypadku konieczności podjęcia przez Sąd decyzji ustanawiany jest tzw. Sędzia wyznaczony.

W postępowaniu uproszczonym projekt plan spłaty zastępuje trzy odrębne dokumenty – listę wierzytelności, plan podziału i wniosek o ustalenie planu spłaty. Uproszczona jest również likwidacja ewentualnego majątku – Syndyk sam ustala, czy sprzedaż nastąpi w trybie przetargowym, ofertowym czy z wolnej ręki. Ma natomiast obowiązek poinformować Sąd oraz wierzycieli w przypadku sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości.

Takie postępowanie trwa z reguły od 6 do 8 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szybkość postępowania upadłościowego zależy również od dobrej współpracy Upadłego z Syndykiem.

POSTĘPOWANIE NA ZASADACH OGÓLNYCH

Otwarcie postępowania na zasadach uproszczonych nie zawsze jest możliwe – jeżeli okaże się, że sytuacja Dłużnika jest złożona, posiada wielu wierzycieli, znaczny majątek (np. dwie nieruchomości) lub prowadził w przeszłości działalność gospodarczą (co często jest związane z większą liczbą wierzycieli), to Sąd może uznać, że postępowanie należy otworzyć na zasadach ogólnych, stosowanych również wobec przedsiębiorców.

W takim postępowaniu udział Sądu jest znacząco większy – postępowaniem kieruje Sędzia komisarz, który decyduje np. w jakim trybie Syndyk może sprzedać majątek. Sędzią komisarzem może być Sędzia zawodowy, Asesor sądowy lub Referendarz sądowy. Likwidacja majątku upadłego na zasadach ogólnych trwa dłużej, ponieważ Syndyk musi mieć zgodę Sędziego komisarza na sprzedaż majątku Upadłego. Znaczącą różnica dla Upadłego jest również to, że ma 30 dni na złożenie wniosku o ustalenie planu spłaty. Termin ten liczony jest od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania. W trybie uproszczonym to Syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem.

W takim postępowaniu wszystkie dokumenty, które zawarte są w projekcie planu spłaty w postępowaniu uproszczonym, muszą zostać przygotowane oddzielnie.

Postępowanie otwarte na zasadach ogólnych trwa dłużej niż postępowanie uproszczone, a jego długość zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

Istnieje również możliwość złożenia do Sądu wniosku o otwarcie postępowania o zawarciu układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju konsumenckie postępowanie restrukturyzacyjne, które ma na celu „porozumienie się” z wierzycielami i zachowanie majątku. Więcej informacji o warunkach, jakie muszą być spełnione w celu otwarcia postępowania układowego zamieścimy w kolejnym wpisie.