W poprzednim wpisie omówiliśmy skutki ogłoszenia upadłości, w tym kwes:ę zajęcia wynagrodzenia za wykonywaną pracę, podczas trwania postępowania upadłościowego. Jakimi innymi dochodami Upadłego może dysponować Syndyk w trakcie postępowania? Czy 500+, emerytura, renta i alimenty są nietykalne?

Co do zasady, w skład masy upadłości wchodzi cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabywany w trakcie postępowania. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły – poniżej krótko opisaliśmy każde z wymienionych świadczeń, w kontekście ogłoszenia upadłości.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +) I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY

Zgodnie z treścią Art. 833 § 6 k.p.c., egzekucji nie podlegają świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, oraz inne świadczenia wymienione w przytoczonym artykule.

W skrócie zasada jest taka, że wszelkie świadczenia wypłacane w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, nie podlegają egzekucji i nie wchodzą w skład masy upadłości – nie zostaną zatem zajęte przez Syndyka w trakcie postępowania upadłościowego.

W praktyce, pomimo jasnego wypunktowania poszczególnych świadczeń w przepisach prawa, mogą pojawić się problemy z tymi świadczeniami, które najczęściej wpływają na rachunek bankowy Dłużnika, bowiem banki monitorują na bieżąco Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych, pod kątem obwieszczeń dotyczących ogłoszeń dotyczących ogłoszeń postanowień o upadłości konsumenckiej posiadaczy rachunków, prowadzonych przez te banki. Na podstawie takich obwieszczeń dokonują natychmiastowej blokady rachunku, ponieważ od momentu ogłoszenia upadłości, Syndyk wydaje dyspozycje odnośnie rachunku bankowego upadłego. Wobec powyższego, niezwykle istotną kwes:ą jest, aby wykazać wszystkie posiadane numery rachunków bankowych, we wniosku o ogłoszenie upadłości, aby umożliwić Syndykowi sprawne podjęcie czynności w banku.

Na podstawie historii rachunku, Syndyk zwróci Upadłemu kwoty, które znalazły się na rachunku bankowym, a nie wchodzą w skład masy upadłości.

ALIMENTY

Jeżeli Upadły otrzymuje alimenty na siebie lub na osoby będące pod jego opieką, nie mogą one zostać wliczone w skład masy upadłości. Egzekucji nie podlegają również świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Natomiast, jeżeli Upadły posiada długi z tytułu alimentów, to nie może liczyć na ich umorzenie. Bieżące alimenty są regulowane w toku postępowania przez Syndyka z sum uzyskiwanych z potrąceń przychodów Upadłego, np. z wynagrodzenia za pracę lub sprzedaży majątku. Jeżeli dochody Upadłego są zbyt niskie lub nie ma majątku, z którego Syndyk mógłby regulować alimenty na bieżąco, długi alimentacyjne będą obciążać Dłużnika po zakończeniu postępowania upadłościowego. Oprócz alimentów dotyczy to również płacenia odszkodowań, np. za wywołanie choroby, niezdolności do pracy lub niepełnosprawności oraz grzywien.

ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE

Renta i emerytura wchodzą w skład masy upadłości. Istnieje jednak pewne ograniczenie – tylko 25% wysokości świadczenia może być zajmowane w toku postępowania upadłościowego. Pozostałe 75% jest pozostawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dyspozycji Upadłego. Kwotę tę ustala się na podstawie wartości bruco emerytury.

Jeżeli zobowiązania Upadłego wynikają z długu alimentacyjnego, to Syndyk może zająć do 60%. Jeśli pojawią się wątpliwości lub po potrąceniach dokonywanych w trakcie postępowania na rzecz masy upadłości, Upadłemu brakowałoby środków na absolutnie podstawowe potrzeby, Sędzia komisarz na wniosek Upadłego lub Syndyka może w inny sposób określić część dochodu Upadłego, która wchodzi w skład masy upadłości, biorąc pod uwagę np. stan zdrowia Upadłego lub osób pozostających na jego utrzymaniu.

Podsumowując – zajęciu nie podlegają świadczenia, którymi Upadły dysponuje w imieniu małoletnich dzieci. Nie trzeba się więc obawiać sytuacji, że ogłoszenie upadłości spowoduje negatywne konsekwencje dla dzieci, którym przysługują świadczenia.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej