Problemy finansowe mogą wynikać z najróżniejszych powodów – historie naszych klientów są związane z problemami zdrowotnymi, wpływem pandemii na gospodarkę w kraju, inflacją, czy też problemami w życiu prywatnym. Zdarza się, że istotną rolę w powstaniu niewypłacalności pełni uzależnienie od używek – alkoholu, narkotyków czy hazardu.

Osoby uzależnione często wpadają w konflikt z prawem lub podejmują złe decyzje, będąc pod wpływem używki. W obliczu braku środków na zaspokojenie bieżących potrzeb, zaciągnięcie łatwo dostępnej „chwilówki”, może wydawać się kuszącą propozycją. Niestety, zaciągnięcie kilku pożyczek, które są wysoko oprocentowane, może bardzo szybko doprowadzić do niewypłacalności i wpadnięcie w tzw. „spiralę zadłużenia”. Kwoty, które początkowo wydawały się niewielkie, stają się niemożliwe do spłacenia, a jedynym ratunkiem na wyjście z takiego stanu rzeczy jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym artykule wyjaśnimy, jak osoba uzależniona może skutecznie domagać się umorzenia długów.

KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Upadłość konsumencka jest zarezerwowana dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dotyczyć może tylko takich dłużników, którzy są niewypłacalni, czyli nie są w stanie regulować swoich bieżących wydatków, przy jednoczesnej spłacie zobowiązań. Wyżej wymienione czynniki są tzw. pozytywnymi przesłankami do ogłoszenia upadłości. Przepisy prawa upadłościowego przewidują jednak przypadki, w których mimo powstania stanu niewypłacalności, osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o oddłużenie.

Głównym aspektem, który Sąd będzie weryfikował przy rozpatrywaniu wniosku o upadłość, oraz na późniejszych etapach postępowania, poza wystąpieniem stanu niewypłacalności, jest tzw. moralność płatnicza dłużnika, czyli ustalenie czy dłużnik doprowadził do niej umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Innymi słowy, Sąd weryfikuje, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności, trwoniąc majątek w wyniku nieprzemyślanych decyzji.

Jak wynika z orzecznictwa, osoba, która uprawiała hazard lub była uzależniona od narkotyków lub alkoholu, sama doprowadziła do swojej niewypłacalności, chyba, że zostanie wykazane, że uzależnienie zostało zakwalifikowane jako choroba. Oddłużenie będzie możliwe w przypadku, gdy przyczyną popadnięcia w spiralę zadłużenia lub patologicznego uzależnienia jest choroba osoby ubiegającej się o oddłużenie. Przedstawienie zaświadczenia, potwierdzającego leczenie odwykowe lub opinię lekarską znacznie zwiększa szanse na otrzymanie pozytywnego orzeczenia w postępowaniu upadłościowym. Samo oświadczenie, że jest się uzależnionym nie wystarczy – istotne jest stwierdzenie występowania uzależnienia patologicznego.

Instytucja upadłości konsumenckiej ma na celu umożliwić dłużnikowi, który szczerze chce naprawić swoje błędy życiowe oraz obrócić swoje złe decyzje finansowe, aby mógł powrócić do normalnego życia w społeczeństwie. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub hazardu może powodować życie na marginesie społeczeństwa i ma z pewnością negatywny wpływ na wiele aspektów życia, w tym również finanse. Rozwiązaniem dla osoby uzależnionej może być ogłoszenie upadłości, jednak należy pamiętać o tym, że decyzje finansowe podejmowane przez osobę uzależnioną mogą być negatywnie postrzegane przez Sąd i mieć wpływ na stopień oddłużenia. Każda sprawa jest rozpatrywana przez Sąd indywidualnie. Dlatego tak istotne jest rzetelne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z dokładnym uzasadnieniem oraz odpowiednimi załącznikami, które udokumentują przebieg choroby – naszym zaleceniem jest, aby powierzyć sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentację w toku postępowania upadłościowego specjalistom.

W toku postępowania upadłościowego osoby, którą reprezentowaliśmy, Sąd umorzył całość zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości – jest to możliwe.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na pytania związane zarówno z ogłoszeniem upadłości, jak również z przebiegiem postępowania.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej